Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)

I.

Úvodní ustanovení

Mgr. Lada Nápstková  se sídlem Třebízského 595, Slaný , IČO: 71753133

(dále jen „Poskytovatel“), salonu https://tetovanislany.cz

Klientem jsou osoby (osoba) , jimž jsou poskytovány Služby a to osobně, či v doprovodu zákonného zástupce nebo opatrovníka (dále jen „Klient“).

II.

Postup a podmínky poskytování Služeb

S povahou poskytování Služeb souvisí i organizace činnosti a to je zprostředkování a plánování objednávek a evidence Poskytovatele.

Při prvním objednávce může Poskytovatel po Klientovi vyžadovat  následující údaje: jméno a příjmení Klienta, telefonní číslo a emailovou adresu, případně korespondenční adresu Klienta.

Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem:

1. Za účelem řádného poskytnutí služeb organizační povahy a to v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, telefon, adresa trvalého bydliště, e-mail. Při odmítnutí poskytnutí těchto údajů Klientem není Poskytovatel povinen termín první návštěvy potvrdit

2. Osobní komunikační, uživatelské a zdravotní údaje Klienta mohou být Poskytovatelem užity výhradně pro komunikaci mezi Klientem a Poskytovatelem, zejména k možnému připomenutí Služeb (zvýhodnění, objednávek nebo  změně termínu).

3. V případě, kdy se Klient nemůže dostavit na plánované Služby z důvodu neočekávaných událostí, zdravotní neschopnosti, nebo jiné náhlé vážné události znemožňující odebrat ve smluvním termínu Službu, je povinen toto neprodleně oznámit Poskytovateli.

4. Před zahájením poskytnutí Služeb Poskytovatel informuje srozumitelným způsobem v dostatečném  rozsahu  Klienta o vybraném  postupu při poskytnutí Služeb. Zejména včetně jeho účinků, případných rizik, kontraindikací, popřípadě jiných možností poskytnutí Služeb.

5. Před zahájením poskytnutí Služeb má možnost Klient nebo osoba určená Klientem klást doplňující otázky související se navrhovanou Službou a jeho zdravotním stavem.

6. Klient před zahájením poskytnutí Služeb musí být informován a souhlasit. Písemně podepsat  informovaný souhlas s poskytnutím Služeb (dále jen „Souhlas“)  Bez informovaného souhlasu klienta nelze Služby poskytnout a je součástí dokumentace Klienta.

7.  V případě nezletilého Klienta, nebo Klienta s omezenou svéprávností, právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky dle odst. 9 tohoto článku náleží též zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi Klienta.

8. Poskytovatel nemůže ručit za správnou diagnostiku  nebo optimální  individuální postup poskytnutí Služeb, jestliže Klient uvede nepravdu týkající se jeho zdravotního stavu, kontraindikací, nebo nebude respektovat doporučení a povinnosti před nebo po čerpání Služby.

III.

Vznik, obsah a předmět kupní smlouvy

1. Využíváním produktů  Poskytovatele  vzniká právní  a obchodní vztah Kupní smlouva mezi  Poskytovatelem  a Klientem. Toto jednání upravují všeobecné obchodní podmínky dále jen VOP Poskytovatele. VOP jsou platné pro všechny typy kupních smluv – ústní, elektronické i telefonické. Kupní smlouva vzniká po učinění objednávky-rezervace termínu, zakoupení kreditu Voucheru s konkrétní specifikací Služby, nebo  bez bližší konkretizace  Služby, nebo odebrání (konzumace) Služby

2. Pro poskytnutí konkrétního typu služby Služeb se musí Klient objednat na Službu. Tento termín je Klientovi rezervován Poskytovatelem.  Objednávku lze provést telefonicky, nebo osobně na kterékoli pobočce Poskytovatele. Termín návštěvy se stává platným až po jeho potvrzení a odsouhlasení Poskytovatelem. Tímto aktem vzniká závazný smluvní vztah Kupní smlouva.

3. Vznikem Kupní smlouvy:

– objednaného termínu návštěvy je Poskytovatel oprávněn požadovat po Klientovi zaplacení rezervační zálohy na termín a čas rezervovat pro Klienta (dále jen „Záloha“). Nebude-li požadovaná Záloha zaplacena, není Poskytovatel povinen termín návštěvy Klientovi potvrdit a rezervovat. Objednávka – rezervace termínu je klientovi sdělena a potvrzena elektronicky, písemně, telefonicky, nebo ústně v ordinaci.

– koupí Ceniny vydané Poskytovatelem tzn. různé kreditní vouchery jako jsou např. Dárkové certifikáty, permanentky jsou platné až po úhradě tzn. připsání platby Poskytovateli. Na voucheru je vyznačeno číslo voucheru, doba platnosti, hodnota, případně další doplňující údaje Poskytovatele.  Po vyčerpání kreditu je Poskytovatel oprávněn požadovat od Klienta vrácení spotřebované neplatné ceniny.

4. Předmětem Kupní smlouvy je závazek. Poskytovatel se zavazuje dodat  Klientovi Službu v dohodnutém a stanoveném rozsahu a v daném čase rezervace a s ohledem na provozní možnosti Poskytovatele. Dle zmíněného vzniká také  závazek pro  Klienta Službu ve sjednaném termínu a za dohodnutou cenu odebrat (konzumovat).

Provádění změn rezervací lze nejpozději do 3 kalendářních dnů před  termínem rezervace. Pokud se termín mění v jiném čase nebo termín bez omluvy propadne, má poskytovatel právo na stornopoplatek v odpovídající výši.

5. Ceniny a Vouchery jsou přenositelné. Práva vyplývající z VOUCHERU má držitel, který jej předloží a to po dobu platnosti a do výše nevyčerpané hodnoty Ceniny. Po vyčerpání hodnoty ceniny, nebo po době platnosti je Cenina neplatná. Poskytovatel v žádném případě nezodpovídá Klientovi za ztrátu nebo zneužití ceniny Voucheru.

V případě, kdy Klient požaduje zaslání Ceniny prostřednictvím poštovních služeb, Poskytovatel má právo na úhradu nákladů spojených s doručením zásilky a případně jejím pojištěním.

6. Poskytovatel je oprávněn uzavřením Kupní smlouvy požadovat na Klientovi úhradu kupní ceny za Služby v plné výši zvoleným způsobem úhrady dopředu.

IV.

Práva a povinnosti stran

1. Klient výslovně prohlašuje, že:

– je plně svéprávný, vyjma případů, kdy dochází k poskytování Služeb se souhlasem Klientova zákonného zástupce nebo opatrovníka

– se před zahájením poskytování Služeb důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi

– souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem za účelem řádného poskytnutí služeb organizační a komunikační povahy. Údaje Klienta mohou být Poskytovatelem  užity pouze a výhradně pro komunikaci mezi Klientem a Poskytovatelem, zejména k možnému připomenutí Služeb (zvýhodnění, objednávek nebo  změně termínu)

2. Klient má právo:

– být dostatečně a úplně informován Poskytovatelem o Službách, zejména o jejich rozsahu, kontraindikacích, termínu poskytnutí, ceně a způsobu úhrady ceny a na řádném poskytnutí Služeb

– znát  jména personálu provádějící Služby a konzultovat postup (konzultace je zpoplatněna dle  ceníku)

– reklamovat  Službu nebo její část

3. Klient je povinen

– pravdivě, úplně, přesně a správně informovat před i v průběhu poskytování Služeb o sobě a svém aktuálním zdravotním stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních Službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování Služeb

– poskytnout součinnost při poskytování Služeb

– zaplatit Poskytovateli v určených lhůtách dle VOP Zálohu i cenu za Služby

4. Poskytovatel je povinen:

– poskytnout Klientovi veškeré informace dle těchto Obchodních podmínek a dle Smlouvy

– na žádost Klienta mu potvrdit jím řádně objednané Služby

– poskytnout Služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě

– informovat dopředu Klienta o  Službě  – charakteru, působení, riziku, kontraindikacích, ceně před uzavřením kupní smlouvy. Klient se seznámí (poučení, informovaný souhlas)

– vydat Klientovi doklad o poskytnutí služby dle  § 16 zákona o ochraně spotřebitele.

V.

Cena Služeb a její úhrada

1. Cena Služby je nastavena dle ceníku, nebo se dle rozmezí stanovuje individuálně dle velikosti a předchozí dohody mezi Poskytovatele s Klientem.

2. Cena Služby je uváděna včetně DPH.

3. Cena za jednotlivou Službu je splatná v předem, nebo v den využití Služby.

4. Zaplacení ceny Služby a/nebo Zálohy se rozumí  inkaso platby Poskytovatele, dle inkasních možností Poskytovatele (hotovost, platební karta, ceniny, převodem na účet)

VI.

Storno podmínky

1. Klient je oprávněn zrušit/změnit dohodnutou rezervaci – návštěvu pro poskytnutí Služby bez udání důvodu nejpozději tři kalendářní dny přede dnem jejího konání. Storno (změna) musí být potvrzena Poskytovatelem.

2. Pokud bude Služba zrušena či změněn termín později, popř. nedostaví-li se Klient v dohodnutém termínu k provedení Služby,  Záloha  bude použita na úhradu nákladů souvisejících s nedodržením  Kupní smlouvy, což Klient bere na vědomí a souhlasí s tím.

3. Zálohu lze Klientovi refundovat, pokud prokáže, že se ze závažných důvodů nemohl dostavit nebo nebude moci dostavit na sjednaný termín návštěvy, přičemž veškerá nepřítomnost Klienta bude řešena individuálně Poskytovatelem.

4. Poskytovatel na žádost klienta, pokud to bude možné, může vyměnit Služby. Tato výměna musí být ve stejné, nebo vyšší  hodnotě.  (zejména ze zdravotních důvodů).

5. Po Službě  nemůže Klient odstoupit od Kupní smlouvy a závazku k úhradě, který je daný ze smluvního vztahu na základě čerpání Služby.

VII.

Zánik smluvního vztahu

1. Kupní Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. na dobu poskytování Služby, vyčerpání kreditu.

2. Klient může písemně vypovědět Smlouvu pouze ze závažných důvodů. Výpověď je účinná okamžikem doručení Poskytovateli. V případě výpovědi Smlouvy Klientem je Klient povinen uhradit cenu za dosud  poskytnuté Služby.

3. V případě ukončení součinnosti při poskytování Služeb bez závažných důvodů je Klient povinen uhradit plnou cenu  objednané za Služby.

VIII.

Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů Klienta je Poskytovatelem poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOOÚ“).

2. Klient souhlasí, aby Poskytovatel shromažďoval, uchovával a zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu dle čl. II odst. 3 těchto Obchodních podmínek a citlivé údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Služby (společně dále jako „Osobní údaje“). Uvedený souhlas je poskytován za účelem poskytování Služby a pro statistické účely. Statistické údaje nebudou obsahovat Osobní údaje, které by mohly přímo či nepřímo identifikovat.

3. Klient bere na vědomí, že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně Osobních údajů.

4. Klient prohlašuje, že byl Poskytovatelem v souladu s ustanovením § 11 ZoOOÚ informován o zpracování Osobních údajů a o svých právech.

5. Klient dále prohlašuje, že byl Poskytovatelem  informován o tom, že Osobní údaje jsou  poskytovány dobrovolně a že může svůj souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním Osobních údajů písemně odvolat.

6. Klient souhlasí s tím, aby mu byla na jeho elektronické kontakty zasílána obchodní sdělení Poskytovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Klient uděluje tento souhlas dobrovolně s vědomím, že jej může kdykoliv odvolat. Souhlas je udělen na dobu neurčitou.

IX.

Reklamace

1. V případě, že Poskytovatel neposkytne Služby v plném rozsahu a kvalitě, má Klient právo Služby reklamovat. Za předmět reklamace se nepovažují materiální i nemateriální újmy, které Klientovi vznikly nebo byly zapříčiněny jeho vlastním zaviněním, nerespektováním instrukcí před, nebo po Službě, nebo porušením  povinností vyplývajících z VOP zejména bodu IV.

2. Reklamace Služeb musí být uplatněna písemně ihned po zjištění vady, nejpozději jeden kalendářní měsíc od vzniku vady. K později učiněným reklamacím nemusí  být  brán zřetel vzhledem k povaze Služeb. Reklamace musí obsahovat popis vady, v čem spočívá, či jak se projevuje.

3. Pokud určí Poskytovatel v průběhu reklamačního řízení je Klient jako druhá strana povinen vyvinout součinnost

4. Je-li reklamace shledána jako důvodná, má Klient právo na náhradu reklamovaných Služeb dohodou, a to buďto ve formě odstranění vady, anebo ve formě peněžité kompenzace.

X.

Vyloučení odpovědnosti při poskytování Služeb

Provozovatel Klientovi neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou majetkovou či nemajetkovou újmu, která Klientovi vznikne v souvislosti s poskytováním Služby, pokud poruší své povinnosti uvedené v čl.IV VOP, nebo pokud zákonný zástupce či opatrovník poruší své povinnosti uvedené v čl.III odst. 4 těchto Obchodních podmínek.  Klient  bere na vědomí, že byl informován Poskytovatelem před ošetřením několika způsoby písemně i ústně o možných reakcích a kontraindidkacích, které je třeba respektovat a dodržovat. Tyto jsou vysoce specifické a individuální.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li stanoveno ve VOP, komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem může být osobně, písemně, elektronicky.

2. Pro Kupní smlouvu je závazné znění VOP platné v době jejího vzniku. VOP má právo Poskytovatel měnit. Na změnu VOP  upozorní vhodným způsobem v dostatečném časovém předstihu před jejich změnou, nejméně však 14 dní před jejich účinností, na svých internetových stránkách

3. Veškeré právní vztahy dle VOP  se řídí právním řádem České republiky.

4. Spory mezi Klientem a Poskytovatelem vzniklé v souvislosti s poskytováním Služeb budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

Reference

Byli jste u nás také spokojení? Budeme moc rádi za vaši recenzi.
Pro hodnocení použijte odkaz "Facebook hodnocení" .

 • recenze power plate marierecenze power plate marie

  Naprostá spokojenost. Velmi milá, ochotná, kreativní paní taterka! Přístup, práce i výsledek předčil má očekávání. Takže doporučuji na všechny strany 😍👌

  Petra Jedličková
 • recenze power plate marierecenze power plate marie

  Perfektní spolupráce - já vždy nejdříve pošlu návrh Ládina mi řekne cenu a hned se domluvíme na termínu .... milá, příjemná a ochotná Ládina, která poradí jak by to mohlo vypadat nejlíp ...... odcházím vždy spokojená 🥰😍🤩☺️☺️😊👍🏻

  Hanka
 • Naprosto úžasný!❤️
  Milá a příjemná pani❤️, krásné a čisté prostředí!🥰🥰
  Určitě přijdu znovu!!!
  Všem moc doporučuji!!!!❤️❤️❤️🥰🥰
  Děkuji😊
  Tereza
 • Moc děkuji za zkvěle odvedenou práci! Moje první tetování s vysokou dávkou strachu, kterého mě paní Lada zbavila běhěm chvilky 🙂. Je to velká sympaťáčka a moc příjemna a profesionální....přeji jí hodně spokojených zákazníků ... Monika

  Monika

Instagram

© 2022 tetovanislany.cz všechna práva vyhrazena. Created by digimagic.cz